"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

Kde nás najdete a jak dlouho spolu budeme spolupracovat:

Oddělení pro léčbu závislostí jsou součástí Psychiatrické nemocnice, což je komplex menších budov zasazených do udržovaného parku, v blízkosti je další zeleň a hora Říp. Výhodou umístění našeho zařízení je snadno dostupné spojení s Prahou (cca 25 minut jízdy autem) a ostatními městy díky blízkosti dálnice D8.

V průměru trvá komplexní léčba asi 4 měsíce, s možností prodloužení až do 6 měsíců.

Komplexní léčba závislostí žen v PNHoB se odehrává v podmínkách inspirovaných terapeutickou komunitou o kapacitě nejvýše 20 pacientek ubytovaných na 2 až 4 lůžkových pokojích (fotografie pokojů naleznete v naší galerii zde). Tím se řadíme mezi menší léčebné komunity s možností individuálnějšího přístupu k pacientce. Léčba se odehrává na čistě ženském oddělení, některé aktivity (např. přednášky nebo projekt Následné péče ve vyšších fázích léčby) jsou pro muže a ženy společné.

Léčba je prováděna na bázi dobrovolnosti a na tom, že pacientka sama chce aktivně změnit svůj život a trvale abstinovat. Pacientka má plné právo léčbu v jejím průběhu opustit, i když předčasné ukončení léčby je z hlediska udržení abstinence velmi rizikové a tudíž nedoporučované.


Jak léčba zjednodušeně vypadá:

Základními prvky léčby závislostí v PNHoB jsou principy terapeutické komunity. Komunita je společenství pacientek, které spolu na oddělení tráví léčebné aktivity i volný čas, vzájemně se podporují v léčbě a v dodržování společenských pravidel a režimu, přičemž „služebně starší“, dříve příchozí pacientky předávají své zkušenosti těm „služebně mladším“. Součástí léčby je i zvládnutí rolí v pacientské samosprávě, kde si pacientka může ověřit a zdokonalit svou zodpovědnost, schopnost plánování a vedení ostatních.

Každá pacientka je spoluodpovědná za celkové fungování komunity a za úspěch své léčby. Nejde o pasivní čekání na jakési opravení nebo zázračné okamžité vyléčení ze strany odborníků, ale o vzájemnou spolupráci, kde odborníci nabízejí své zkušenosti a pacientky svůj aktivní přístup a vůli ke změně. Cílem je tedy dojít k poznání vlastní osobnosti a příčin, které vedly k závislosti, a na základě tohoto poznání započít změnu.

Mezi léčebné aktivity u nás patří skupinová psychoterapie (sdílení svých zkušeností a pocitů ve skupině vedené terapeutem), arteterapie (léčba skrz uměleckou tvorbu), dramaterapie, pracovní terapie, přednášky, relaxace, duchovní péče, sportovní a volnočasové aktivity a jiné.

Možnosti kontaktu s vnějším světem a samostatného trávení volného času jsou zpočátku omezené, s pokroky v léčbě se pak postupně rozšiřují. Zejména na počátku léčby, v prvních dnech a týdnech života bez návykové látky, je pacientka snadno ovlivnitelná a její rozhodnutí k léčbě bývá ještě křehké; trápí jí chutě na návykovou látku, úzkost ze špatné rodinné či finanční situace, pocity marnosti, nejistoty, atd. Určitá izolace od vnějších vlivů je proto důležitá pro překonání tohoto počátečního období a upevnění motivace k léčbě.

Základním předpokladem úspěšné léčby je dodržování léčebného režimu, což je pevně stanovený program denních aktivit a souhrn pravidel pro život na oddělení. S pokroky pacientky v léčbě přibývá volitelných aktivit a samostatného plánování volného času.


Komplexní léčba závislostí na oddělení 7B

Komplexní léčba má za cíl dovést pacientu ke kvalitnímu životu v trvalé abstinenci a motivovat jí k dalšímu doléčování po propuštění. Léčba probíhá v několika na sebe logicky navazujících fázích. Protože rozumíme, že příchod do nového prostředí snáší každý různě, v úvodu pobytu pacientka stráví několik dnů (dle vlastního uvážení a motivace spolu s posouzením zdravotního stavu; obvykle 1 – 7 dní) v tzv. přípravní fázi, kdy se ještě neúčastní všech terapeutických aktivit. Po stabilizaci stavu a rozhodnutí zapojit se do plného dění pacientka vstupuje do léčebné komunity.

Zde si osvojuje principy a pravidla komunitní a skupinové psychoterapie, učí se otevřeně hovořit o svých problémech a naslouchat druhým. Mapuje svůj dosavadní život, prohlubuje náhled na svou závislost, její počátky a příčiny jejího rozvoje. V soužití a komunikaci s ostatními objevuje problematické či nefunkční vzorce svého chování a snaží se je změnit. Učí se rozpoznávat včas chutě a bažení po návykové látce a nachází způsoby, jak jim odolávat. Mapuje rizikové situace, které k užívání látky vedly, a to jak vnější, společenské (kontakt s užívajícími známými, rizikové prostředí), tak osobní, vnitřní (smutek, samota) a učí se tyto situace zvládat bez „pomoci“ návykové látky. Postupně začíná řešit vztahové i materiální problémy zapříčiněné užíváním či gamblingem. V poslední fázi léčby se zaměřuje na tvorbu postupných dílčích kroků ke změně svého života, plánování práce, rodinného života i volnočasových aktivit, které by nebyly rizikové pro plnou abstinenci. Plánuje a zajišťuje si doléčovací aktivity, které jí po propuštění pomohou udržet si abstinenci a pozitivní změny, které v léčbě započala (pravidelné podpůrné skupiny či psychoterapie, chráněné bydlení, u některých pacientek je vhodný návazný pobyt v terapeutické komunitě). S pokrokem do vyšších fází léčby se rozšiřují možnosti léčebných i volnočasových aktivit a kontaktu s vnějším světem, ale také se zvyšuje podíl zodpovědnosti za chod komunity.

Pacientkám jsou za určitých podmínek umožňovány propustky k zařízení neodkladných záležitostí nebo ošetření u lékařů – specialistů. Po určité době adaptace na oddělení jsou doporučované pravidelné víkendové léčebné propustky do domácího prostředí, ve vyšších fázích léčby také jednodenní propustky, které může pacientka využít dle svého uvážení. Během propustek si pacientka osvojuje v praxi znalosti a zkušenosti z léčby, objevuje podpůrné či naopak rizikové vlivy, připravuje se na návrat do běžného života.

Podstatné pro řádné dokončení komplexní léčby je řádné absolvování všech léčebných fází, nikoli jen čas, který pacientka v léčbě strávila.


Pro koho je (a není) oddělení určeno

Pobyt na oddělení pro léčbu závislostí – ženy je určen pro pacientky s problematikou závislosti na psychoaktivních látkách a alkoholu a patologickém hráčství. Nepřijímáme osoby pod vlivem alkoholu a drog, ani osoby krátce po vysazení návykové látky, u kterých hrozí závažnější odvykací stav (zejména jedná-li se o alkohol nebo opiáty). Tyto pacientky k nám mohou přejít až po absolvování detoxifikace v jiném zdravotnickém zařízení. Dále není možné přijmout osoby se závažnějším zdravotním omezením, které by bránilo účasti v léčebném programu nebo běžnému fungování na oddělení - oddělení není bezbariérové.

Pobyt je určen pro pacientky, které si uvědomují svůj problém se závislostí a jsou ochotny se aktivně podílet na změně, která vede k abstinenci. Práva a povinnosti jak pro pacientku, tak pro terapeutický tým jsou stanoveny terapeutickou smlouvou (tu pacientka podepisuje na začátku pobytu) a dalšími dokumenty přístupnými na oddělení.


Postupný návrat z léčby do života aneb Jak z teorie do praxe:

Víme, že (často dlouholetá) závislost má dopady na život pacientky také v různých oblastech jejího života (narušené vztahy s rodinou, ztráta zaměstnání, sociální propad ve společnosti atd.), proto přechod do dalšího života nemusí být vždy jednoduchý. Snažíme se myslet i na tyto oblasti, proto zabezpečujeme projekt Následné péče. Projekt si klade za cíl udržet pozitivní změny v chování a životním stylu, které pacientky získaly během léčby. Zaměřuje se na návrat do pracovního procesu a plynulé zařazení do života mimo zdi nemocnice. Jedná se o přednášky, diskuse a semináře, jejichž témata jsou například zdravý životní styl, prevence relapsu a recidivy, dluhové poradenství, nácvik asertivního chování či řešení konfliktních situací. Projekt zahrnuje také profesní diagnostiku a pracovní poradenství včetně nácviku užívání internetu k hledání zaměstnání, psaní motivačního dopisu a životopisu. Snažíme se zdůrazňovat vhodnost další terapeutické práce a podpory i po ukončení léčby v našem zařízení. Pacientky jsou podporovány k aktivnímu zabezpečení a využívání různých center a zařízení pro následnou péči a doléčování.


Víc než jen povinnosti:

Věříme, že náš léčebný program je účinný, důsledný, ale také přátelský a odměňující. Je pro nás důležitý vstřícný, přátelský a otevřený terapeutický vztah s pacienty, samozřejmě při zachování hranic a dodržování etických principů. V průběhu léčby klademe také důraz na rituály (příjem nové pacientky, svátky, přestup do vyšší léčebné fáze, řádné ukončení léčby apod.), rozvíjení hodnot a duchovních potřeb pacientky (témata jako odpuštění a smíření, naděje, víra, smysl života a jiné).

V prostorách nemocnice se konají různé kulturní akce (např. koncerty, divadelní představení, více na stránkách našeho Multicentra zde). V průběhu pobytu je možné docházet na mši svatou. Organizujeme také výlety nebo různá jiná zpestření průběhu léčby (např. sportovní turnaje, grilování).


Zapojení rodinných příslušníků nebo blízkých osob do léčby:

Návštěvy jsou umožňovány blízkým rodinným příslušníkům a jiným zvoleným osobám v průběhu doporučované doby návštěv (dle řádu oddělení). Počet navštěvujících osob, které nejsou s pacientem blízce příbuzné, je omezen na 2 (v závěrečné fázi léčby již toto omezení neplatí a pacient přijímá návštěvy dle svého zvážení a zodpovědnosti). Samozřejmostí pro návštěvy je dodržování abstinence, osobě podezřelé z užití nebo držení návykové látky nebude návštěva povolena.

Vzhledem k tomu, že závislost často ovlivňuje celou rodinu, je pro nás důležité v rámci pobytu pacienta v nemocnici pracovat i s rodinnými příslušníky. Cílem je znovunastolení či alespoň směřování k obnovení narušené rovnováhy v rodině.

Poskytujeme pobytovou rodinnou terapii. Jde o formu, kdy je rodinný příslušník ubytovaný mimo prostory nemocnice(ubytovna nemocnice) a účastní se léčebného programu společně se svým blízkým. Rodinný příslušník se tak může více dozvědět o obtížích svého blízkého a o způsobech, jak se k němu chovat, zároveň mít možnost sdílet s odborníky své obavy a starosti o něj. Pacientovi a jeho rodinnému příslušníkovi je věnována minimálně jedna skupinová psychoterapie a  se uskuteční sezení pacienta a blízké osoby s psychologem. V případě, kdy nelze z nějakých důvodů využít pobytové rodinné terapie, může být nahrazena formou jednorázového pohovoru pacienta a rodinných příslušníků nebo jiných blízkých osob s psychologem.


Léčbou to s námi nekončí...

Uvědomujeme si, že léčbou započatý terapeutický vztah nekončí, proto s našimi abstinujícími absolventkami rádi udržujeme kontakt i po ukončení léčby. Máme zřízenou speciální e-mailovú adresu, po předchozí domluvě poskytujeme možnost katamnestického setkání s psychologem v intervalech cca 1, 3 a 6 měsíců po ukončení léčby nebo dle potřeby. Jedenkrát ročně organizujeme Mikulášsko - vánoční besedu (více o akci zde) jako neformální setkání pacientek oddělení s terapeutickým týmem a úspěšnými absolventkami léčby.

Hezkou tradicí se začíná stávat Beřkovický den NE!závislosti - den absolventů léčby závislostí v PNHoB (více o akci zde). Akce se koná vždy první červnovou sobotu s programem rozděleným na terapeutickou část (skupiny absolventů a terapeutických týmů), slavnostní část (kulturní program současných pacientů, předání certifikátů absolventům) a neformální část, kde mají současné pacientky a absolventi možnost diskutovat o svých zkušenostech s abstinencí a léčbou. V přátelském duchu se tu probírají úspěchy i případné potíže, s nimiž se absolventi potýkají, čímž se nám naskýtá příležitost ke vzájemné podpoře. Blízkým a rodinným příslušníkům je dán prostor, v němž mohou sdílet své zkušenosti o životě s abstinujícím.

 

Kdo s Vámi pracuje:

V terapeutickém týmu nalezneme zástupce různých profesí: lékaře, (klinické) psychology – psychoterapeuty, arteterapeuta, sociálně zdravotní pracovníky, sestry a sanitáře. Důraz klademe na zvyšování kvality poskytované péče.

Víme, že nikdo není dokonalý, proto k nám jednou za čtvrt roku dochází externí supervizor, který nám pomáhá vidět naši práci zvenčí.

Těšíme se na spolupráci!

za celý terapeutický tým prim.Plachý