Čeština

banner ckr


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pnhberkovice.cz/pnhberkovice.cz/templates/pnhob_ckr_tmp/functions.php on line 177

Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice získala finanční grant ve výši 20.819.125,-- Kč na výstavbu Centra komplexní rehabilitace Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Finanční prostředky budou poskytnuty z finančního mechanismu Norské fondy, které v rámci České republiky administruje Ministerstvo financí ČR. Grant č. NF-CZ11-OV-2-028-2015 byl přidělen na základě kvalitně zpracovaného záměru na zavedení metod ucelené psychiatrické rehabilitace.

V roce 2014 vypsalo Ministerstvo zdravotnictví ČR jako zprostředkující orgán grantovou výzvu. Norské fondy připravily pro Českou republiku řadu témat, které nebyly podporovány dotacemi Evropské unie. Program C11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví a byl zaměřen na Zlepšení psychiatrické péče (Improvement of psychiatric care services). Grant byl určen ke zlepšení zdravotní péče v oblastech, které jsou dlouhodobě podfinancovány a jejichž rozvoj je pod úrovní vyspělých zemí EU a EHP. Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice připravila s partnery projektu, a to organizacemi, které se zabývají rozvojem nestátních sociálních služeb, komplexní program rehabilitace, který zahrnuje léčbu v nemocnici i následnou sociální péči. Partnery projektu se staly organizace sdružení FOKUS: Fokus Labe, Fokus Liberec a Fokus Praha-Mělník.


Cíle projektu jsou:

 • Zvýšení kvality a efektivity léčebných procesů s cílem snížení délky doby hospitalizace psychiatricky nemocných pacientů
 • Zefektivnění léčebného procesu, destigmatizace a transformace psychiatrické péče

Projektový záměr Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice byl koncipován jako eliminace slabého místa zdravotní a sociální péče o občany se zdravotním postižením. Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice bude určeno především pro pacienty s vážným duševním onemocněním (SMI). Jedná se o dlouhodobě hospitalizované klienty s psychiatricky diagnostikovanou duševní nemoci jako jsou duševní poruchy způsobené užíváním psychoaktivních látek, schizofrenie, afektivní poruchy, neurotické, stresové a somatoformní poruchy, poruchy osobnosti a chování.

Cílem psychiatrická rehabilitace v podmínkách PN Horní Beřkovice je pomoc lidem s psychiatrickým postižením k tomu, aby mohli zvýšit svojí schopnost fungovat tak, aby byli úspěšní a spokojeni v prostředí, které si vybrali k životu, s co nejmenší mírou trvalé profesionální podpory. úspěšným cílem komplexní rehabilitace je umožnění lepšího začlenění pacientů s vážným duševním onemocněním do společnosti mimo psychiatrickou nemocnici.

Předpokladem pro zahájení programu ucelené rehabilitace je vytvoření podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu rehabilitační péče. V současné době program psychiatrické rehabilitace je prostorově omezen, protože PN Horní Beřkovice nedisponuje technickým zázemím. Řada aktivit je plněna v menším rozsahu.
Projektový záměr předpokládá, že Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice bude koncipováno jako samostatné oddělení s navazujícími pracovišti, které bude fungovat na komunitním principu. Obě tréninková centra budou nově zbudována a jejich výstavba podpořena finančním grantem Norských fondů.


Investice do nové infrastruktury pro komplexní rehabilitaci:

 • Tréninkové centrum psychosociálních dovedností - SO1 - Klášter
 • Tréninkové centrum manuálních dovedností a arteterapie - SO2 - Uhelna


SO1 - Klášter Tréninkové centrum psychosociálních dovedností

Tréninkové centrum sociálních dovedností vznikne stavební rekonstrukcí v II. NP. objektu B bývalého kláštera v areálu psychiatrické nemocnice. Nová pracoviště navazují na místnosti, které slouží v rámci následné péče k interaktivní vazbě mezi klienty a neziskovými organizacemi následné péče. Nově vzniknou pracoviště:

 1. Tréninková prádelna
 2. Tréninková kuchyňka
 3. Terapeutický prostor pro individuální konzultace hovorna 5 pracovišť
 4. Prostor pro komunitní setkávání - terapie
 5. Místnost pro PV trénink kognitivních funkcí


SO2 - Uhelna Tréninkové centrum manuálních dovedností a arteterapie

Tréninkové centrum manuálních dovedností vznikne rekonstrukcí objekt O bývalého objektu skladu uhlí ve dvoupatrové rehabilitační pracoviště. Nově vzniknou ergoterapeutické dílny a pracoviště:

 1. Tělocvična
 2. Dílny 8 nezávislých prostor

Dílna A - keramika a košíkářská technika
Dílna B - zpracování polymerových hmot, dílna voskařská a mydlářská
Dílna D - výroba papíru, tvorba šperků, grafika a lakýrnictví
Dílna C - zpracování textilu, řemeslné techniky, práce s hedvábím


Skupina pro rehabilitační plánování

Souběžně s přípravou infrastruktury, byl pro potřeby klientů ve spolupráci s regionálními partnery projektu sdružením FOKUS, připraven strukturovaný program zaměřený na pracovní diagnostiku, výcvik dovedností a terapeutických kurzů zacílený na překonávání krizových situací.

PN Horní Beřkovice a Fokus Labe, Fokus Liberec a Fokus Praha-Mělník v dubnu 2014 ustanovili Skupinu pro rehabilitační plánování, která již připravuje metodiku pro společnou práci, aby ucelený program rehabilitace mohl být zahájen po ukončení výstavby v dubnu 2016.

Koncepce vybudování rehabilitačního centra vychází z vlastní zkušenosti lékařů, psychologů a zdravotníků s těmito pacienty v léčebně a omezenými možnostmi jejich začlenění mimo psychiatrickou nemocnici ve spádové oblasti Ústeckého, Středočeského a Libereckého kraje. Projekt aktivně reaguje na nové poznatky v oblasti psychoterapie a následné péče poskytované nestátními organizacemi v oblasti sociálního začleňování.
Záměrem projektu je napomoci cílovým skupinám pacientů v přístupu ke kvalitní zdravotní péči, zařazení nemocných zpět do civilního života a zlepšení prevence a předcházení následných komplikací v oblasti zdraví a zdravotní péče.


Program Centra komplexní rehabilitace je rozdělen do 4 základních fází, které jdou v zásadě chronologicky po sobě, ale zároveň se cyklicky střídají:

 1. Fáze diagnostická a motivační
 2. Fáze plánování
 3. Fáze rehabilitační
 4. Fáze vyhodnocovací

Aktivity se soustředí především na tři po sobě následujících fáze procesu zotavení se z nemoci, stabilizace a především na re-orientaci a re-integraci. Počet rehabilitací se předpokládá dle potřeb jednotlivých klientů na základě kontroly dosaženého pokroku. Doba trvání komplexního rehabilitačního programu 3 až 12 měsíců dle stanoveného pokroku klientů. Počet klientů ve skupině 3 až 8. Plánované jsou i návštěvy klientů na specializovaných pracovištích partnerů Fokus Labe, Fokus Liberec a Fokus Praha-Mělník, aby se mohli zapojit po ukončení hospitalizace do následného sociálního začleňování.


Hlavní léčebné cíle metody ucelené rehabilitace:

 • minimalizace příznaků nemoci nebo jejich stabilizace
 • prevence rehospitalizace
 • podpora schopnosti nezávislého fungování
 • podpora schopnosti práce a studia