Čeština

banner ckr


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pnhberkovice.cz/pnhberkovice.cz/templates/pnhob_ckr_tmp/functions.php on line 177
Novinky
Intenzivnější spolupráce s Fokusy
7. 12. 2018

V průběhu listopadu a prosince 2018 jsme na odděleních CKR výrazně zintenzivnili spolupráci s komunitními službami Fokus. Ty se s postupující reformou rozšiřují co do pokrytí regionů i personálně, a proto jejich vedoucí vyjádřili přání rozšířit spolupráci o několik nově vzniklých komunitních týmů. Bylo také třeba nastavit systém tak, aby se eliminovaly mezičlánky v péči o pacienty, a ti se potkávali pokud možno od samého počátku s pracovníky, v jejichž péči budou po propuštění z nemocnice.

Pro rehabilitační oddělení to znamená zvýšené časové nároky při častějším kontaktu s více komunitními pracovníky, ale věříme, že pro pacienty to bude příjemnější a logičtější postup.

Závěrem roku chceme poděkovat všem komunitním službám za spolupráci v roce 2018 a přejme si hodně užitečných myšlenek a nápadů, a také hodně sil při jejich realizaci v roce 2019!


Akreditace zdravotních služeb PNHoB
30. 11. 2018

V listopadu proběhlo v PNHoB akreditační řízení Sdružené akreditační komise (SAK). Tým kontrolorů navštívil mj. oddělení 2A projektu CKR. Pracovníci oddělení se k důkladné a přísné kontrole postavili sebevědomě a získali si oprávněné uznání členů komise. Tým oddělení tak přispěl k úspěšnému absolutoriu akreditačního řízení.

Podnětem z akreditačního procesu, který je v souladu s koncepčními potřebami na úrovni reformy, je zaměřit se na hodnocení efektivity rehabilitace. V přímé návaznosti jsme proto zahájili spolupráci s dodavatelem nemocničního informačního systému Hippo na vytvoření statistického modulu, který by měl poskytnout data potřebná k hodnocení celkové účinnosti efektu péče v systému PN-komunitní služby. Modul by měl být k dispozici v rámci příští aktualizace systému v březnu 2019.


Konference sociální psychiatrie 2018
30. 11. 2018

Ve dnech 15. – 17. 11. 2018 se uskutečnila 35. Konference sociální psychiatrie, kterou pořádala Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci se spolky Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Asociace komunitních služeb, Kolumbus a ZAHRADA 2000. Téma konference bylo „Zotavení – rehabilitace, psychoterapie a klinická praxe.

Za projekt PNHoB se konference aktivně zúčastnil vedoucí projektu Mgr. Procházka. Jeho příspěvek byl reflexí roku zavádění Modelu CARe a přístupu orientovaného na zotavení na rehabilitačních odděleních 2A a 3A v rámci projektu CKR. Z nabytých zkušeností vyplynula praktická doporučení v následujících oblastech: 

 1. změny vnitřních postojů pracovníků a změny ve fungování týmu,
 2. systémová úskalí zavádění principů a nástrojů metodiky CARe - a možnosti jejich překonávání,
 3. návaznost služeb a vylaďování úzké spolupráce s komunitními službami v případové práci,
 4. role sestry na oddělení jako klíčové sestry – možnosti zavedení prvků case managementu,
 5. role osobního nasazení a "hrdinství" pracovníků v "boji" proti systému a prosazování změny.
Příspěvek přinesl podněty k úvaze o možnostech zavádění na zotavení orientovaného přístupu do nemocničního prostředí a utváření efektivní spolupráce intramurálních a extramurálních služeb. Mgr. Procházka se také pokusil zajistit koncepční a provozní dokumenty pro rehabilitační oddělení od zahraničních kolegů.

Rozšíření spolupráce a nová komunitní služba
1. 11. 2018

Během září a října se nám podařilo po delší pauze obnovit skvělou spolupráci s Charitou Česká kamenice (https://charita-ceska-kamenice.cz/). Její pracovníci nyní v PNHoB pracují ve stejném režimu jako další komunitní služby. Pomáhají nám především s ubytováním pacientů s diagnózami, které dosud nejsou dostatečně podchyceny v ostatních komunitních službách.

PNHoB také vstoupila do jednání o spolupráci s organizací VIDA. VIDA je celorepubliková organizace, která podporuje rozvoj uživatelského hnutí a proces destigmatizace osob s duševním onemocněním. Zvažujeme specifickou spolupráci při finančním poradenství pacientům (více na http://www.vidacr.cz/).


Exkurze pracovníků CKR do komunitních služeb
17. 10. 2018

V průběhu září a října jsme realizovali záměr, který vzešel ze společného setkání týmů rehabilitačních oddělení a komunitních služeb v březnu 2018. Týmy komunitních služeb Fokus připravily pro spolupracující personál oddělení 2A a 3A projektu CKR celodenní stáže v regionálních centrech Ústí nad Labem, Liberec a Česká lípa. Cílem těchto setkání bylo blíže seznámit pracovníky nemocnice s konceptem služeb a ukázat jim praktické fungování služeb typu CDZ, chráněné bydlení, podporované zaměstnávání.

Pracovníci služeb Fokus nám připravili pestrý a praktický program, který velmi pomohl pracovníkům nemocnice reálně si představit prostředí a služby, které čekají pacienty po propuštění. Ještě jednou touto cestou děkujeme!

Zároveň setkání zviditelnilo „střet dvou světů“ (PN vs. komunitní služby), např. v přístupu k péči, míře kontroly, nastavení pravidel, v postojích k návykovým látkám, braní léků atd. Chystáme se proto výhledově diskutovat tato témata tak, abychom utvářeli celý systém péče co nejlépe a nejsrozumitelněji pro pacienty. Je před námi ještě kus cesty – čím dříve se na ni vydáme, tím lépe.


Úpravy diagnostické metodiky CKR
6. 9. 2018

Dlouhodobou výzvou pro pracovníky CKR je efektivní hodnocení kapacit a schopností pacientů v rehabilitačním programu, které by bylo konsenzuálně vnímané jako smysluplné. Zatím se personál zaměřuje na posuzování přání pacienta a jeho silných stránek při zpracování Osobního profilu pacienta v rámci metodiky CARe, na orientační posouzení kognitivních kapacit nástrojem MoCA (Montrealský kognitivní assessment) a subjektivní spokojenosti (nástrojem MANSA).

V září byli v rámci transformačního procesu PN proškoleni první zaměstnanci PNHoB, vč. vedoucího projektu CKR Mgr. Procházky v používání nástrojů HONOS, AQUOL a GAF. Ty se budou využívat pro plošné škálování hospitalizovaných pacientů v rámci transformace PN v celé ČR.  Ačkoli uvedené nástroje nejsou zcela určené pro pacienty dlouhodobě hospitalizované, pro účely spolupráce s komunitními službami zvažujeme jejich zahrnutí do diagnostické baterie CKR s pilotním testováním


Audit kvality péče v PNHoB a Centrum komplexní rehabilitace
30. 8. 2018

Ve dnech 20. – 22. 8. 2018 proběhl v PNHoB rozsáhlý audit MZ ČR v rámci klíčové aktivity projektu Deinstitucionalizace „kvalita péče“ zaměřený na pět specifických oblastí. Šlo mj. také o právo na nezávislý způsob života a zapojení do společnosti a právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň duševního a fyzického zdraví – tedy oblasti, které se úzce týkají psychiatrické rehabilitace a přístupu CARe zaměřeného na zotavení.

V závěrečné zprávě hodnotící komise byla opakovaně pojmenována dobrá praxe rehabilitačního oddělení 3A projektu CKR, které bylo jedním z hodnocených oddělení. Komise ocenila přístup pracovníků a metodiku oddělení obzvláště v oblastech individualizované péče o pacienty a podporovaného rozhodování.


Cirkus paciento
22. 8. 2018

Ve dnech 20. – 22. 8. 2018 působil v PNHoB spolek Cirkus paciento. Jde o vícedenní socializační a aktivizační program pro pacienty v psychiatrických nemocnicích nebo na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic. Projekt zajišťuje společně Zdravotní Klaun (www.zdravotni-klaun.cz) a Ledovec (www.ledovec.cz).

Tým terapeutů společně s pacienty (a pokud možno i s personálem) přímo v nemocnici tři dny v rozličných aktivitách zkoušejí, co umí, a vyvrcholením toho je závěrečné společné "cirkusové představení" pro celou léčebnu i pro veřejnost.

Toto závěrečné představení proběhlo před zcela zaplněným sálem Multicentra a sklidilo obrovský úspěch u pacientů v publiku, i ocenění způsobu práce ze strany zaměstnanců nemocnice. Děkujeme účinkujícím a těšíme se na příště!


Setkání regionálních subjektů v rámci transformace PNHoB
18. 7.2018

Dne 18. 7. 2018 proběhlo v PNHoB setkání zástupců regionálních i celostátních institucí spolupracujících v péči o duševně nemocné v Ústeckém kraji a spádové oblasti PNHoB. Cílem setkání bylo iniciovat proces vytváření sdílené vize nového systému služeb v souladu s principy reformy psychiatrické péče.

Na setkání mj. zaznělo, že projekt CKR je nositelem dobré praxe v oblasti spolupráce psychiatrické nemocnice s komunitními službami. Byly také pojmenovány systémové překážky procesu transformace v atmosféře otevřené diskuze a všeobecné ochoty ke spolupráci do budoucna.


Lepší kontakt mezi klíčovými pracovníky
7. 6. 2018

Je logické a žádoucí, aby pečovatelé, kteří o pacientovi vědí nejvíce – jeho tzv. „klíčové osoby“ nebo také case manažeři – intenzivně spolupracovali v procesu převedení pacienta z lůžkové do komunitní péče. Scénář tohoto procesu by měl co nejvíce odpovídat přáním a osobní vizi pacienta, s níž jsou obeznámeni v největším detailu právě tito pracovníci. Právě oni jsou také nejlépe schopni odhadnout jeho schopnosti a určit jeho potřeby tak, aby realizovaný postup pacientovi vyhovoval a zároveň byl realistický.

Klíčoví pracovníci komunitních služeb proto mají k dispozici přehled služeb klíčových sester na rehabilitačních oddělení PNHoB ve sdíleném chráněném prostředí online. Vědí tedy, kdy mohou kontaktovat klíčové sestry telefonicky, a jak mají plánovat osobní návštěvy v PNHoB tak, aby se klíčoví pracovníci mohli osobně potkat, a společně pracovat s pacientem.


GDPR řešení spolupráce v síti služeb
30. 5. 2018

V souvislosti s uvedením v platnost nařízení GDPR jsme ve spolupráci s právním oddělením PNHoB navrhli nový koncept sdílení informací. Je v souladu s novým nařízením a zároveň umožňuje efektivní a kontrolované sdílení informací mezi interními pracovníky PNHoB a pracovníky komunitních služeb, kteří pacienty přebírají do péče po propuštění.

V procesu plánování přechodu pacienta do domácí nebo komunitní péče je efektivní sdílení informací nezbytné, aby byl celý proces pro pacienta co nejsrozumitelnější a byly co nejlépe zohledněny jeho přání a potřeby. Děkujeme právnímu oddělení za přípravu konceptu, o který projevilo zájem vedení reformy psychiatrické péče na MZ ČR.


Transformace psychiatrie a rehabilitační oddělení
11. 5. 2018

V květnu 2018 byl v PNHoB ustanoven tým pro transformaci nemocnice v rámci psychiatrické reformy, který zahrnuje zástupce PNHoB i komunitních služeb. Proběhla první setkání včetně workshopu za účasti zástupců Ústeckého kraje a MZ ČR.

Tým navazuje na úzkou spolupráci nemocnice s komunitními službami, kterou se podařilo navázat v rámci projektu podpořeného z Norských fondů. To velice usnadňuje komunikaci a spolupráci včetně rozhodování na úrovni vedení zúčastněných subjektů.

Při výhledové případové práci s obtížně umístitelnými pacienty budeme navazovat na vybudovanou kvalitní infrastrukturu a metodiku spolupráce nemocnice s komunitními službami.


 

Úspěšné ukončení prvního roku udržitelnosti projektu
30. 4. 2018

Dne 30. 4. 2018 jsme ukončili první rok období udržitelnosti projektu „Centrum komplexní rehabilitace“ podpořeného Norskými fondy. Podařilo se naplnit sledovaný indikátor 80 pacientů, kteří prošli rehabilitačním programem. Dále jsme rozvíjeli metodiku rehabilitační péče včetně proškolení personálu v přístupu CARe, a dále jsme rozšiřovali a zintenzivňovali spolupráci s komunitními službami. Velké ocenění zasluhuje celý multidisciplinární tým: oddělení 2A a 3A, centrum psychosociální rehabilitace i centrum pracovní terapie.


Seminář „Centrum komplexní rehabilitace očima nelékařských pracovníků“
25. 4. 2018

Dne 25. 4. 2018 se v Multicentru PNHoB uskutečnil informativní seminář zaměřený specificky na roli nelékařských pracovníků v rehabilitaci pacientů. Seminář se uskutečnil z iniciativy sester rehabilitačních oddělení a byl přístupný všem zaměstnancům nemocnice. Své příspěvky přednesly

 • Bc. Miroslava Brůžová (staniční sestra 3A): CKR v PNHoB a metodika Care,
 • Pavla Danilovová (hlavní sociální sestra): Spolupráce s Fokusy a sociálně-terapeutické aktivity,
 • Bc. Dagmar Šťastná (staniční sestra 2A): Kazuistika pacientky odd. 2A,
 • Bc. Květa Myslivcová (hlavní ergoterapeutka): Ergoterapeutická intervence.

Seminář přispěl k informovanosti personálu PNHoB o principech rehabilitační péče, konceptu zotavení i konkrétních rehabilitačních metodách.


Stáž z PN Jihlava v PNHoB a setkání platformy CARe v Jihlavě
9. 4. 2018

Dne 9. 4. 2018 navštívil rehabilitační oddělení PNHoB tým Psychiatrické nemocnice Jihlava. Kolegy zajímala nejen rehabilitační metodika oddělení, ale i technické aspekty jako využívání modulu P v informačním systému Hippo. Věnovali jsme se sdílení dobré praxe a diskutovali jsme o systémových úskalích, která musíme při zavádění efektivní rehabilitace překonávat.

K návazné diskuzi jsme obdrželi pozvání na setkání platformy CARe v Jihlavě, kterého se zúčastnil Mgr. Marek Procházka. Zde jsme navrhli některá témata a formát práce pro nadcházející Konferenci sociální psychiatrie.


Z pacienta klientem: Cesta pacienta z PNHoB do komunitních služeb
28. 3. 2018

Dne 28. 3. 2018 se v Multicentru PNHoB uskutečnilo setkání širších týmů rehabilitačních oddělení 2A a 3A PNHoB se všemi pracovníky komunitních služeb. Účast na prezentační části byla umožněna všem pracovníkům PNHoB. Cílem setkání bylo

 • Informovat všechny lékařské i nelékařské pracovníky nemocnice o komunitních službách.
 • Sjednotit spolupráci se všemi subjekty komunitních služeb.
 • Rozšířit spolupráci o nové komunitní služby.
 • Informovat sestry oddělení 2A a 3A o typech dostupných služeb a jejich fungování.
 • Osobně se seznámit mezi klíčovými pracovníky.

Prezentaci spolupráce provedl Mgr. Procházka. Své služby poté prezentovaly Fokus Labe, Fokus Liberec a Česká Lípa, Fokus Mělník, Fokus Dolní Povltaví, Baobab Kladno, Charita Česká Kamenice. Setkání přispělo k informovanosti personálu PNHoB o spolupráci s komunitními službami, a také k užšímu propojení klíčových pracovníků.


Komplexní edukace pacientů v režii klíčových sester
13. 3. 2018

Na rehabilitačních odděleních rozšiřujeme edukaci pacientů podle struktury osobního profilu metodiky CARe. Nyní zahrnuje 11 tematických bloků: bydlení, práce, vzdělávání, volný čas, zdraví, péče o sebe, vztahy, bezpečí, moje nemoc, krizový plán, život s mou nemocí. Edukaci provádí klíčové sestry pacientů v malých skupinách. Využíváme vlastních materiálu a metodiky CESTA.

Pacientům na rehabilitačním oddělení někdy chybí základní informace, znalosti a dovednosti potřebné pro zvládání běžného života. Situaci mají dokonce obtížnější, než zdraví lidé, protože by navíc měli rozumět své medikaci a dbát na její dodržování, vyrovnávají se se stigmatem atd.

Tento hendikep si někdy uvědomují, což jim snižuje pocit sebevědomí a naopak vede k závislosti na druhých. A právě sem cílí rehabilitační edukace. Zaměřuje se na posilování základních dovedností potřebných pro zvládání běžného života (byť někdy s podporou komunitních služeb) a spolupráci při farmakologické léčbě. Cílem je

 • Posilovat kompetence pacienta v jednotlivých oblastech ovlivňujících kvalitu života.
 • Zapojit pacienta aktivně do léčby. Aby své nemoci porozuměl a lépe se s ní vyrovnával. Prevence stigmatu.
 • Budovat vztah mezi sestrou a pacientem.
 • Rozšiřovat povědomí klíčové sestry o případu, příběhu pacienta.

Úspěšné ukončení kurzu rehabilitační metodiky CARe
27. 2. 2018

Dne 27. 2. 2017 proběhlo poslední tréninkové setkání akreditovaného kurzu rehabilitační metodiky CARe. Personál rehabilitačních oddělení 2A a 3A kurz úspěšně završil.

Kurz zahrnoval teoretickou průpravu do základních konceptů přístupu CARe jako je zotavení, zmocňování a přítomnost. Tím podpořil změnu myšlení zdravotnického personálu v duchu pozitivního přístupu k pacientům založeného na silných stránkách v duchu psychiatrické reformy.

Účastnice také pozitivně hodnotily praktický rozměr kurzu a zpětnou vazbu od lektorky Mgr. Janou Pluhaříkovou-Pomajzlovou. Měly možnost si prakticky nacvičit práci s nástroji CARe jako je osobní profil, osobní plán, krizový plán, mapa sociální sítě a dalšími.


Seminář o psychiatrické rehabilitaci pro lékaře
8. 2. 2018

Dne 8. 2. 2018 proběhl seminář pro všechny lékaře PNHoB zaměřený na principy psychiatrické rehabilitace. Přednášku s návaznou diskuzí přednesli MUDr. Hadjipapanicolaou a Mgr. Marek Procházka.

Obsahem přednášky byl stručný úvod do historie psychiatrické rehabilitace a přehled hlavních přístupů: Los Angeleská, Bostonská, Bristká a Holandská škola. Diskutovali jsme pojem zotavení a fáze rehabilitačního procesu. Věříme, že přednáška přispěla ke změně myšlení lékařů v souladu s reformou psychiatrie u nás.


Případová práce s pacienty ve spolupráci s Fokusem
17. 1. 2018

pripadova prace

Zdroj obrázku: https://thenounproject.com

Od ledna 2018 dochází k důležitému posunu v případovém vedení pacienta při jeho reintegraci po propuštění. Pracovníci komunitních organizací budou nadále v těsnějším kontaktu s personálem rehabilitačních oddělení.
Komunitní pracovníci Fokusů budou nadále pravidelně docházet přímo na rehabilitační oddělení nemocnice a účastnit se případových a plánovacích schůzek. To je prospěšné z několika důvodů:

a) Kontakt bude intenzivnější: minimálně jednou za 2 týdny

b) Bude více prostoru na komunikaci o jednotlivých pacientech a přímo s nimi

c) Bude možnost přizvat pacienta na setkání za účasti pracovníků PNHoB i Fokus

d) Klíčové sestry oddělení mohou nyní přímo komunikovat s případovými pracovníky Fokusu

e) Proces plánování bude koordinovanější

Intenzivní sdílení informací umožní být důslednější a flexibilnější při vedení pacientů, obzvl. těch, kteří nepředávají informace o činěných dohodách. Klíčoví pracovníci organizací se také budou znát osobně a budou moci být v úzkém kontaktu. Na setkáních také zazní mnohdy velice podstatné informace od klíčových sester, které o reálných schopnostech pacienta vědí nejvíce.


Fáze rehabilitačního procesu
10. 1. 2018

faze rehabilitacniho procesu

Zdroj obrázku: https://thenounproject.com

Na oddělení 2A jsme zavedli nové členění rehabilitačního procesu pacienta do 3 fází v souladu s metodikou CARe.

V první, stabilizační fázi se personál oddělení zaměřuje především na stabilizaci zdravotního stavu. Hlavním roli hraje samozřejmě lékař. Ten také postupně optimalizuje medikaci, aby bylo dosaženo nejen maximálního ústupu příznaků, ale také minimalizace vedlejších účinků, které by jinak komplikovaly rehabilitační proces. Docházka na aktivity a jejich náplň je čistě terapeutická dle možností a přání pacienta.

Ve druhé, diagnosticko-terapeutické fázi je těžiště práce s pacientem v důkladném zjišťování jeho potřeb a přání, a také diagnostické posouzení psychiatrickými škálami a psychologickými testy. Pacient již je také schopen účastnit se skupinové a individuální psychoterapie. Docházka na aktivity již má aktivizační charakter. Hlavní roli proto po boku klíčové sestry hraje psycholog oddělení.

Ve třetí, reintegrační části se pacient připravuje na výhledové propuštění z nemocnice. Aktivity již mají za cíl rozvíjet samostatnost a sebedisciplínu, a také konkrétní dovednosti jako praní a vaření. Pacient již zná chod oddělení a očekáváme od něj aktivní zapojení v komunitních rolích. Důležitá je pomoc sociálních sester a spolupráce s komunitními službami, např. organizací Fokus.


Léková edukace pacientů s využitím videa
5. 12. 2017

Indikovaným pacientům na rehabilitačních odděleních 2A a 3A nyní nabízíme sérii 5 skupinových setkání, která se zaměřují na zlepšení jejich znalostí o lécích a posílení complience.

Setkání za účasti lékaře a psychologa je vedeno interaktivní diskuzní formou v návaznosti na krátké videoukázky sezení pacient-lékař. Pacienti mohou diskutovat s lékařem o svých individuálních otázkách v rámci možností skupiny. Tematicky se zaměřujeme na

 • rozpoznání příznaků nemoci a vytváření náhledu,
 • účinek léků a chápání nutnosti kontinuální léčby,
 • rozpoznání a úleva od nežádoucích účinků léků,
 • výhody depotní medikace,
 • otevřené vedení rozhovoru s lékařem,
 • braní léků a ambulantní léčbu,
 • další související témata.

Zavádíme metodickou supervizi CARe rehabilitačních oddělení
6. 11. 2017

Dne 6. 11. 2017 proběhla první metodická supervize rehabilitačních oddělení 2A a 3A se supervizorkou platformy CARe a lektorkou CARe metodiky Mgr. Janou Pluhaříkovou-Pomajzlovou. Týmy oddělení se dohodly, že supervize bude probíhat na pravidelné bázi a vedení nemocnice tento záměr finančně podpořilo.

Cílem supervize je:

 • metodická podpora při realizaci rehabilitačního programu CKR PNHoB,
 • zlepšení spolupráce se spolupracujícími subjekty a jejich zaměstnanci,
 • postupné zkvalitňování rehabilitačních služeb pro pacienty CKR PNHoB.

Úspěšná kontrola projektu
30. 10. 2017

uspesna kontrola projektu

Zdroj obrázku: https://thenounproject.com

Dne 13. 10. 2017 byla provedena kontrola projektu financovaného v rámci EHP a Norských fondů zaměřená na systém finančního řízení projektu a účelnost a efektivnost vynaložených výdajů.
Příjemce kontrolní skupině předložil projektovou dokumentaci a stručně ji seznámil s výstupy projektu. Poté proběhla kontrola účetních dokladů projektu a byla ověřena způsobilost nárokovaných výdajů.
Během kontroly nebyly zjištěny žádné závady. Nebyla proto formulována žádná kontrolní zjištění ani žádná nápravná opatření. V průběhu kontroly bylo ověřeno, že výdaje jsou čerpány v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.


Pilotní provoz osobního harmonogramu pacienta
21. srpna 2017

pilotni provoz 21 08 2017

Zdroj obrázku: https://thenounproject.com

V rámci rozvoje „vitamínového režimu“ oddělení Centra komplexní rehabilitace jsme se rozhodli pro organizačně náročnou změnu, a sice zavedení osobního harmonogramu pacienta. To znamená, že každý pacient dostává k dispozici týdenní rozvrh rehabilitačních aktivit, za jehož dodržování je odpovědný. Jednotlivé aktivity jsou mu indikovány podle jeho potřeb a preferencí, ke změně harmonogramu dochází v momentě, kdy to dává z hlediska jeho rehabilitace smysl.

Organizační náročnost vyplývá především z nutnosti změny dosavadního modelu denního plánování aktivit pacientů, který však není rehabilitačně výhodný. Pacienti se každodenním rozesíláním na aktivity dostávali do pasivního rozpoložení, odpovědnost za organizaci jejich dne měl personál oddělení.

Nový systém osobního týdenního harmonogramu přenáší odpovědnost za organizaci času na pacienta. Takový model je výrazně bližší každodenní realitě mimo nemocnici, kdy náplň dne je pouze věcí vlastní iniciativy, rozhodování, jak naložím se svým časem a plánování. To je velni důležité především pro pacienty v invalidním důchodu, jejichž možnosti pracovního zapojení jsou omezené. Věříme, že tímto krokem zase o kousek přiblížíme realitu oddělení běžnému životu, a usnadníme tak pacientům návrat z nemocnice.


Posilujeme komunitním režim rehabilitačních oddělení
18. srpna 2017

posilujeme komunitni rezim 18 08 2017

Zdroj obrázku: https://thenounproject.com

Důležitou součástí rehabilitace pacientů je komunitní režim na oddělení. Pacienti se střídají v různých rolích a učí se přijímat odpovědnost za určité oblasti činnosti. Tím dochází nejen k jejich aktivizaci, ale také k posilování kompetencí, nárůstu sebevědomí a rozvoji asertivity. Proto v rámci projektu Centra komplexní rehabilitace postupně posilujeme komunitní prvky v režimu oddělení.

Aktuálně pilotně zavádíme 3 nové komunitní role a výrazně rozšiřujeme pravomoci stávajících rolí na oddělení 2A. Kromě předsedy a místopředsedy jde o provozního, kulturního referenta a sporťáka. Odpovědnosti a povinnosti v rolích jsou poměrně rozsáhlé, např. sporťák zajišťuje několik sportovních aktivit během týdne, pravidelné rozcvičky, organizuje výlet; kulturní referent plánuje a zajišťuje 5 kulturních aktivit na oddělení a v Multicentru PNHoB.

Předpokládáme, že pacienti tyto role zvládnou a projeví se pozitivní účinky. Pokud tomu tak bude, plánujeme komunitní principy a role v projektu dále posilovat.


Vítáme nové ergoterapeuty
19. července 2017

vitame nove ergoterapeuty 19 06 2017

Při realizaci projektu Centra komplexní rehabilitace se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem ergoterapeutů. Inzertní snahy včetně inzerátu na našich stránkách zůstávají bez odezvy. Situaci se snažíme řešit ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evagelisty Purkyně v Ústí nad Labem, partnerem projektu. Z diskuze s paní PhDr. Hanou Kynštovou Ph.D. z katedry ergoterapie vyplývá, že důvodem malého zájmu potenciálních uchazečů je vyšší aktuální poptávka po ergoterapeutech než jejich nabídka na trhu a nižší atraktivita pracoviště v relativně vzdálené „vesnické“ lokalitě Horních Beřkovic. Paní doktorka nám nicméně velmi ochotně vychází vstříc a aktuálně jedná o možnosti zavedení řízených stáží studentů ergoterapie v PNHoB. Ti by se zajištěním provozu dílen vypomohli a zároveň by absolvovali zajímavou praxi na moderním pracovišti. V tomto kontextu můžeme s potěšením oznámit, že v průběhu srpna a září do Tréninkového centra manuálních dovedností CKR nastupují 3 noví ergoterapeuti. Tím se výrazně zvyšují kapacity celého pracoviště a zlepšuje se využití nových dílen a prostředků. Je také možný individuálnější přístup k rehabilitaci pacientů. Kolegové – vítejte!


Pracovníci organizace FOKUS „úřadují“ v naší nemocnici
15. července 2017

Ve zrekonstruované budově Tréninkového centra psychosociálních dovedností jsou nyní dvě místnosti (hovorny) plně přístupné pracovníkům organizace FOKUS. Ti nyní mohou pracovat s pacienty v kultivovaných plně vybavených konzultačních prostorách, tedy nikoli v mnohdy omezených podmínkách jednotlivých oddělení nemocnice, jak tomu bylo doposud. Mají tedy na práci klid a soukromí, což pacienti jistě oceňují. Tyto místnosti jsou jim navíc přístupné kdykoli a schůzky s pacienty si sjednávají přímo se sestrami jednotlivých oddělení. K tomu, aby nedocházelo k souběhu schůzek, slouží online rezervační kalendář, za jehož vytvoření děkujeme našemu IT. Chtěli jsme, aby nemocnice byla pro pracovníky FOKUSu maximálně prostupná. Nyní mají v rámci nově zrekonstruovaných prostor k dispozici de facto detašované pracoviště přímo v areálu nemocnice, a mohou tak systematicky pracovat s pacienty už během léčby. To je klíčové pro dobré navázání terapeutického vztahu, na kterém budou stavět spolupráci s pacientem po jeho propuštění. Přejeme jim, ať se jim u nás působí co nejlépe.


Zavádíme rehabilitační plánování s pacienty
15. června 2017

zavadime rehabilitacni planovani 15 06 2017

Zdroj obrázku: https://thenounproject.com

V červnu jsme na rehabilitačních odděleních PNHoB spustili nový systém rehabilitačního plánování s pacienty zařazenými do projektu. Plánovací schůzky probíhají pro každého pacienta 1x měsíčně za účasti celého multidisciplinárního týmu, který se rehabilitaci pacientů věnuje: setkání vede klíčová sestra pacienta (jeho case manažer) za účasti lékaře, psychologa, ergoterapeuta, sociální sestry a staniční sestry.

Klíčová sestra jako nositel příběhu pacienta hodnotí jeho pokrok v dosahování stanovených rehabilitačních cílů. Celý tým se snaží pacienta pozitivně motivovat: potvrzovat úspěchy, kterých se mu podařilo dosáhnout, pochválit za splněné závazky a cíle. Tým poté exploruje přání pacienta a jeho vizi do budoucna po propuštění z léčebny. V souladu s tím pak ve spolupráci s pacientem stanoví rehabilitační cíle na další období.

Cílem schůzek je jednak sladit rehabilitační postup celého týmu, uvést jej do souladu s přáními pacienta a logikou jeho osobního příběhu, a především pacienta pozitivně motivovat k přebírání odpovědnosti a další aktivitě v rámci rehabilitace. Při tom bude muset překonávat řadu obtíží, vystavovat se pro něj náročným sociálním situacím a měnit své návyky, proto je udržení a posilování motivace pro úspěšnost rehabilitace zcela zásadní.


Kurz rehabilitační metodiky CARe pro tým Centra komplexní rehabilitace
5. června 2017

5. června byl na rehabilitačních odděleních PNHoB zahájen dlouhodobý výcvik zdravotnického personálu v rehabilitační metodice CARe. Výcvik, realizovaný ve spolupráci s Platformou CARe, zahrnuje pět celodenních seminářů v rozmezí půl roku včetně intervizní práce účastníků s lektory v mezidobí. Účastní se ho lékařky, psycholog a zdravotní sestry.

Metodiku CARe („Comprehensive Approach to Rehabilitation“) již přes 25 let využívají tisíce profesionálů v Nizozemsku i dalších zemích, v posledních letech zdomácněla v návazných a sociálních službách také u nás. Implementace principů CARe v rehabilitaci pacientů umožní do budoucna plynulou návaznost při předávání pacientů do komunitní péče a usnadní komunikaci zdravotnického personálu s pracovníky FOKUS a dalších organizací.

Přístup CARe je komplexní rehabilitační metodika, která svým záběrem pokrývá řadu aspektů rehabilitačního procesu, z nichž některé jsou aplikovatelné už v léčebně: případové vedení pacienta, práce s jeho přáními a osobním profilem, plánování rehabilitačního procesu, „vitamínový“ režim oddělení a další.


Reportáž Českého rozhlasu: Psychiatrická nemocnice v Horních Beřkovicích vybudovala nové zázemí pro pacienty
29. května 2017

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/psychiatricka-nemocnici-v-hornich-berkovicich-vybudovala-nove-zazemi-pro-pacienty--1729455

nove zazemi 29 05 2017

Foto: Lucie Valášková

Lékaři v psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích se snaží pomoci co nejvíce pacientům žít opět normální život. A to i těm, kteří bojují s vážnými nemocemi dlouhodobě. V současnosti k tomu mají díky rozsáhlým opravám v areálu nové zázemí. 

„To, že jsme získali nové prostory, nám ohromně pomohlo. Jednak nám to rozšíří kapacity na pacienty, druhým pozitivem je to, že to pomůže pacientům tím, že se pohybují v pěkném prostředí na úrovni,“ vysvětluje psycholog a vedoucí programu Komplexní rehabilitace Marek Procházka.

Cílem programu Komplexní rehabilitace je zotavit pacienta natolik, aby i se svým postižením dokázal žít kvalitní život, prožívat spokojené vztahy a plnit si svá přání.

„Používáme všechny možné kreativní textilní techniky. Může se tady tkát, vyšívat, plést,“ vypočítává vedoucí ergoterapeutka Květa Myslivcová a pokračuje: „Přineslo nám to odbornost – ergoterapie už není vnímána jen jako vyplnění volného času. Ukazuje to její užitečnost pro rozvoj samostatnosti pacientů při jejich přechodu do domácího prostředí.“

Nové prostory pro Komplexní rehabilitaci pacientů za 21 milionů korun vznikly v nemocnici díky Norským fondům.


Nová tělocvična těší pacienty
25. května 2017

nova telocvicna 25 05 2017

V květnu byla v budově zrekonstruované uhelny otevřena tělocvična. Pacienti PNHoB se nyní mají možnost účastnit léčebného tělocviku pod vedením terapeutky. Mají k dispozici řadu cvičebních pomůcek a náčiní: stepper, orbitack, rotoped, overbally, velké cvičební míče (gymbally), žebřiny, flexibary, pružné tahy, masážní míčky, žíněnky

Díky projektu CKR tak přibyla důležitá součást rehabilitace pacientů a byly výrazně rozšířeny jejich možnosti sportovního vyžití. Dosud měli pacienti k dispozici hřiště a posilovací cvičiště v rámci areálu nemocnice, nyní je spektrum cvičebních aktivit širší a navíc je k dispozici také v zimních měsících.

Pacienti si léčebný tělocvik velmi pochvalují a na některých z nich je zjevně patrný jeho aktivizační účinek. Pravidelná fyzická aktivita je důležitou součástí rehabilitačního procesu, protože pomáhá řešit problém fyzické pasivity pacientů na odděleních a vnáší do týdenního harmonogramu další režimový prvek. Nabízí pacientům možnost vyzkoušet si novou zájmovou činnost, na kterou mohou plynule navázat sportovním koníčkem po propuštění – a řešit tak mnohdy palčivý problém jak uspokojivě trávit volný čas v každodenním životě.


Pacienti navštěvují nové pracovní dílny
10. května 2017

pacienti navstevuji dilny 10 05 2017

V květnu byly zpřístupněny rekonstruované prostory bývalé uhelny v areálu PNHoB. Budova uhelny se proměnila v Centrum manuálních dovedností a byla svěřena nemocničním ergoterapeutům. Byly do ní přestěhovány původní dílny pro výrobu keramiky a ručního papíru, práci s proutím, papírem a textilem, a nově přibylo vybavení pro práci s voskem a s hedvábím.

Pro pacienty, kteří se v rámci projektu rehabilitují a kteří tráví v nemocnici mnohdy dlouhý čas, jde o vítané zpestření možností pracovní terapie. Do nových aktivit je možné zapojit i pacienty, které původní možnosti neoslovily, nebavily. Pro ergoterapeuty to znamená snazší zapojení těchto pacientů, a také širší paletu možností pro rehabilitaci různých funkcí (hrubá a jemná motorika).

Nové reprezentativní prostory a kultivované prostředí na úrovni – to vše má také důležitý vliv na sebevědomí pacientů a jejich subjektivní prožívání pracovní rehabilitace.


Reportáž deníku Právo: Nemocnice vrací pacienty do společnosti
2. května 2017  

denik pravo reportaz 02 05 2017


Závěrečná tisková konference dne 28. 4. 2017 od 10:00 k otevření Centra komplexní psychiatrické rehabilitace
Aktualizováno: 27. 4. 2017

Fotodokumentace projektu "Objekt B" a "Objekt O":


Publicita
Aktualizováno: 2.2.2017
Fotodokumentace projektu "Objekt B" a "Objekt O":


Publicita
Aktualizováno: 9.12.2016
Fotodokumentace projektu "Objekt B" a "Objekt O":


Psali o nás
7.7.2016
Litoměřický deník zveřejnil 7.7.2016 článek Komplexní péče vrací chronické nemocné do života.

Komplexní péče vrací chronicky nemocné do života (573.49 kB)


Stavba pokračuje
25.6.2016
Oba objekty B a O procházejí fází demolice, která bude ukončena do konce června 2016.


Tisková konference 20.6.2016
20.6.2016
Tisková konference k zahájení prací na výstavbě infrastruktury pro psychiatrickou rehabilitaci na termín proběhla 20.6.2016. Besedy se účastnili zástupci psychiatrické nemocnice, pomáhajících organizací Fokus Praha, Labe, Liberec a VŠ UJEP. Tématem besedy byly konkrétní aktivity case magement týmu v oblasti psychiatrické rehabilitace a zveřejnění výsledků práce s cílovou skupinou. Přítomni byli zástupci stavební firmy STAMO spol. s r.o. z Děčína, kteří objasnili postup prací. Součástí programu tiskové besedy byla prohlídka staveniště.

Pozvánka na tiskovou konferenci (339.09 kB) | Tisková zpráva (247.47 kB)


Publicita projektu - bigboardy na stavbě
18.5.2016
V rámci plánu publicity byly zhotoveny reklamní poutače bigboardy dle schváleného manuálu a umístěny u obou objektů B aO při zahájení stavebních prací. Oba poutače jsou umístěny na samostatných nosičích před stavbou, aby oslovovaly uživatele místní komunikace.


Předání staveniště firmě STAMO spol. s .r.o.
16.5.20156
Investor Psychiatrická nemocnice předala 16.5.2016 staveniště zhotoviteli firmě STAMO, spol. s r.o.


Smlouva na realizaci stavby
10.5.2016
V průběhu odvolací lhůty nepodal nikdo odvolání vůči rozhodnutí zadavatele o nejlepší nabídce firmy STAMO, spol. s r.o. IČ: 43222323 s vítěznou cenou 17,424.924,- Kč bez DPH. Smlouva byla podepsána 10.5.2016.

Smlova o dílo STAMO spol. s r.o. (1.72 MB)


Case management tým I. etapa projektu
29.4.2016
Case management tým se scházel pravidelně dle stanoveného harmonogramu od 15.4.2015 do dubna 2016.
V rámci Smlouvy o partnerství, které byly uzavřeny, spolupracuje PNHoB s tuzemskými pomáhajícími organizacemi Fokus Labe, Fokus Liberec, Fokus Praha. Byl připraven a schválen harmonogram vzájemné spolupráce v rámci case management týmu. Základem spolupráce je definování cílové skupiny pacientů. Pravidelné schůzky byly rozšířeny o práci s klienty přímo na oddělení dlouhodobě hospitalizovaných. Pomáhající organizace Fokus se zapojují již do práce s cílovou skupinou ve stávajících prostorách. Zároveň byly navrženy postupy pro vznik společné metodiky psychiatrické rehabilitace. Společná práce je založená na aplikaci postupů z jiných pracovišť Fokusů, zmapování potřeb klientů a jejich kompetencí. V rámci management case aktivit byly navštíveny všechny rozhodující pracoviště pomáhajících organizací v Ústí n. Labem, Mělníku a Liberci. Aktivita fyzioterapie a ergoterapie prostřednictvím nového partnera projektu Univerzity J.E.Purkyně Ústí nad Labem Katedry fyzioterapie a ergoterapie byla včleněna do stávajícího systému řízení case managementu. Byly zpracovány komplexní rehabilitační plány a způsob využití metody CANN. Fokus připravil program na zapojení lidí s vlastní zkušeností s duševní nemocí do procesu rehabilitace. Jejich role je ve zpětné vazbě, která zprostředkovává pozitivní zkušenosti s procesem úzdravy / recovery / psychiatrickým pacientům, jež jsou v současné době hospitalizování v PNHoB. Celkem proběhlo přes čtyřicet oslovení, komunikací a řízených motivačních rozhovorů s pacienty cílové skupiny. Program aktivizoval 7 klientů, kteří odešli z nemocnice do chráněného bydlení.


SW HIPPO pro psychiatrickou rehabilitaci
21.3.2016
Program SW Hippo pro psychiatrickou rehabilitaci byl aktivován v interním systému PN Horní Beřkovice v lednu 2016. Program byl předán k pilotnímu užívání 21.3.2016. Lékaři a zdravotníci využívají program pro diagnostiku a zápis aktivit s klientem. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů jsou relevantní údaje předávány pracovníkům partnerských organizací Fokus.

Popis systému IS HIPPO (143.18 kB)


Schválení nového termínu realizace
16.3.2016
Právní akt schválení změny byl vydán 16.3.2016 poskytovatelem dotace. PN Horní Beřkovice může s vítězem veřejné zakázky podepsat smlouvu na realizaci stavby.


Výběr dodavatele VZ0008878
15.3.2016
Nová veřejná zakázka VZ0008878 byla vyhlášena 31.12.2015. Celkem bylo vydáno 16 dodatečných informací a otevírání obálek se prodloužila do března. Celkem bylo podáno 43 dotazů, z niczž se 34 týkalo stavby a rozpočtu. Celkem podalo nabídku 22 stavebních firem. Z jedenácti správných nabídek vzešel vítěz STAMO spol. s r.o. z Děčína. Vzhledem k velkému zájmu stavebních firem o plnění stavební zakázky byly soutěžní nabídky srovnatelné. Plánovaný rozpočet stanovený projektantem z cen obvyklých v položkách ÚRS byl vítěznou nabídkou snížen o 28,03%. Rozdíl mezi cenou rozpočtu a nabídkou vítěze je 6 805 481,-Kč.


Prodloužení termínu realizace
23.1.2016
Aktivita rekonstrukce neprobíhá v souladu s plánem realizace. Žádost o změnu prodloužení termínu byla vzhledem k chybám v zadávací dokumentaci - věcným chybám v projektu podána jako Žádost o změnu 23.ledna 2016. Posunutím termínu na 30.4.2017 vznikne dostatečný prostor stavbu realizovat.


Připomínkování nového SW Hippo
23.2.2016
Připomínkování SW Hippo pro psychiatrickou rehabilitaci jako evidenčního a systémového řízení aktivit probíhalo na schůzkách case managementu 23. února.


Vyhlášení výběrového řízení VZ0008878
3.1.2016
Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla vyhlášena 31.12.2015. Finální termín realizace je stanoven na 30.4.2016. Projektový tým po konzultaci s poskytovatelem dotace podá žádost o posunutí termínu realizace.


Výběr dodavatele VZ006903
26.11.2015
Výběrové řízení na dodavatele stavební části projektu bylo zahájeno 6.10. jako VZ006903 na profilu zadavatele. Zadavatel svým rozhodnutím 26.11.2015 výběrové řízení zrušil na základě přetrvávajících nedostatků v projektové dokumentaci. Soutěžitelé zaslali celkem 83 dotazů, z nichž se stavební části týkalo 78.


Hippo představuje nový program
19.11.2015
Case management tým komunikoval s tvůrcem programu a definoval požadavky na architekturu SW, která by byla kompatibilní se stávajícími systémy. Příprava programu pokročila, proto bylo rozhodnuto pozvat tvůrce 19.11.2016 do skupiny plánování psychiatrické rehabilitace. Prezentace programu a jeho funkčních částí měla prokázat, že byly splněny i požadavky na funkčnost systému pro partnery projektu. Součástí prezentace systému a diskuze o funkcionalitách a účelnosti navrhovaných řešení.


Vyhlášení výběrového řízení VZ006903
6.10.2015
Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla vyhlášena 6.10.2015. Finální termín realizace je stanoven na 30.4.2016. Kvalifikační požadavky zadávací dokumentace jsou stanoveny tak, aby se zakázky mohlo účastnit široké spektrum kvalitních dodavatelů.


Dokumentace case managementu

Centrum komplexní rehabilitace v PN Horní Beřkovice 21. září 2015, 13:00 hodin - Fokus Praha, Komunitní tým Mělník


DOKUMENTACE CASE MANAGEMENT - CENTRUM KOMPLEXNÍ REHABILITACE V PN HORNÍ BEŘKOVICE
23. června 2015, 10:00 hodin - Fokus Labe


DOKUMENTACE CASE MANAGEMENT - CENTRUM KOMPLEXNÍ REHABILITACE V PN HORNÍ BEŘKOVICE
26. května 2015, 13:00 hodin - Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Videoreportáž redakce Zpráv KTV Štětí (od času 7:50), zdroj https://www.youtube.com/watch?v=Yst3yD_EkO8.


Fotografie z tiskové konference dne 26. 5. 2015.


POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci věnovanou prezentaci projektu

CENTRUM KOMPLEXNÍ REHABILITACE V PN HORNÍ BEŘKOVICE

26. května 2015 v 9.30 hodin

Multifunkční centrum Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice

PROGRAM:

 • 9.30 hodin:
  • prezentace projektu Centrum komplexní rehabilitace v PN Horní Beřkovice
  • představení Norských fondů, programu CZ11
  • představení záměru psychiatrické rehabilitace
 • 9.45 hodin:
  • prezentace partnerů projektu Fokus Labe, Fokus Liberec a Fokus Praha-Mělník
 • 10.15 hodin:
  • konkrétní cíle projektu (zlepšení péče o duševní zdraví)
  • prohlídka areálu nemocnice

Srdečně zve

MUDr. Jiří Tomeček, MBA
ředitel
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Informace:
PhDr. Robert Terrich
mobil: 723 232 988

David Vačilja
mobil: 731 655 577
tel: 416 808 259
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
www.pnhberkovice.cz 

ckr aktuality pozvanka