Čeština

banner ckr


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pnhberkovice.cz/pnhberkovice.cz/templates/pnhob_ckr_tmp/functions.php on line 177

CENTRUM KOMPLEXNÍ REHBALITACE PN HORNÍ BEŘKOVICE

Norské fondy připravily pro Českou republiku řadu témat, které nebyly podporovány dotacemi Evropské unie. V roce 2014 vypsalo Ministerstvo zdravotnictví ČR jako zprostředkující orgán grantovou výzvu. Program C11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, který byl zaměřen na zlepšení psychiatrické péče (Improvement of psychiatric care services). Grant Norských fondů č. NF-CZ11-OV-2-028-2015 byl Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice přidělen na základě kvalitně zpracovaného záměru na zavedení metod ucelené psychiatrické rehabilitace.


Podpora Norské fondy

Celkové náklady projektu na výstavbu dvou rehabilitačních pracovišť a podporu aktivit jsou 32,801.158 Kč. Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice získala finanční dotaci z finančního mechanismu Norské fondy ve výši 25,347.555,-Kč na výstavbu Centra
komplexní rehabilitace Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Program psychiatrické rehabilitace nemocnice spolufinancovala 7,453.603 Kč.

Výstavba infrastruktury psychiatrické rehabilitace byla zahájena v květnu 2016 a objekty O a B kolaudovány v březnu 2017. Realizace programu probíhala ve spolupráci s partnery projektu, a to organizacemi, které se zabývají rozvojem nestátních sociálních služeb a univerzitou. Komplexní program rehabilitace zahrnuje léčbu v nemocnici i následnou sociální péči.

Projekt byl završen úspěšným programem psychiatrické rehabilitace, který probíhal v prostorách psychiatrické nemocnice a na pracovištích Fokusu. Celkem bylo aktivizováno 80 dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Současně probíhala rekonstrukce dvou objektů v areálu nemocnice.


Skupina pro rehabilitační plánování

PN Horní Beřkovice a Fokus Labe, Fokus Liberec a Fokus Praha - Mělník v dubnu 2014 ustanovili Skupinu pro rehabilitační plánování, která připravila metodiku pro společnou práci: strukturovaný program zaměřený na pracovní diagnostiku, výcvik dovedností a terapeutických kurzů zacílený na překonávání krizových situací. Pracovní tým byl v roce 2015 významně posílen partnerem VŠ UJEP, fakultou Zdravotnických studií, Katedrou ergoterapie a fyzioterapie, jež připravila sociálně rehabilitační program – aplikaci nových intervenčních a terapeutických prostředků ergoterapie a fyzioterapie.

Cílem psychiatrická rehabilitace v podmínkách PN Horní Beřkovice je pomoci lidem s psychiatrickým postižením k tomu, aby mohli zvýšit svojí schopnost fungovat tak, aby byli úspěšní a spokojeni v prostředí, které si vybrali k životu. Úspěšným cílem komplexní rehabilitace je umožnění lepšího začlenění pacientů s vážným duševním onemocněním do společnosti mimo psychiatrickou nemocnici.


Program psychiatrické rehabilitace

Program byl zahájen 1.4.2015. V průběhu programu v roce 2016 a 2017 Fokus Praha, tým Dolní Povltaví navázal spolupráci se 13 klienty, z nichž pět pacientů opustilo nemocnici, aby zahájili svůj samostatný život. Fokus Liberec aktivoval 15 pacientů, z nichž 6 již aktivně spolupracuje na rozvoji svých životních priorit. Fokus Labe inicioval k aktivitě 35 pacientů. Z toho bylo 27 nových pacientů, u kterých se podařil naplnit cíl integrace do komunitní péče a 8 pacientůstávajících komunitních služeb Fokusu Labe, u kterých se díky nastavenému systému podařilo zkrátit nezbytnou dobu hospitalizace.

Celkem 46 z 80 hospitalizovaných pacientů, kteří se zapojili do programu psychiatrické rehabilitace, se přesunulo prostřednictví programu zpět do přirozeného prostředí s následnou podporou komunitních služeb. Program bude pokračovat v nastavených parametrech udržitelnosti do roku 2023. Bude hrazen z prostředků PN Horní Beřkovice a pomáhajících organizací Fokus.

Program Centra komplexní rehabilitace je rozdělen do 4 základních fází, které jdou v zásadě chronologicky po sobě, ale zároveň se cyklicky střídají:

 1. Fáze diagnostická a motivační
 2. Fáze plánování
 3. Fáze rehabilitační
 4. Fáze vyhodnocovací

Aktivity jsou zaměřeny na tři po sobě následujících fáze procesu zotavení se z nemoci, stabilizace a především na re-orientaci a re-integraci. Počet rehabilitací byl diagnostikou stanoven dle potřeb jednotlivých klientů na základě kontroly dosaženého pokroku. Doba trvání komplexního rehabilitačního programu byla 3 až 12 měsíců dle stanoveného pokroku klientů. Počet klientů ve skupině byl 3 až 8. Uskutečnily se i návštěvy klientů na specializovaných pracovištích partnerů Fokus Labe, Fokus Liberec a Fokus Praha-Mělník, aby se mohli zapojit po ukončení hospitalizace do následného sociálního začleňování.

Hlavní léčebné cíle metody ucelené rehabilitace:

 • minimalizace příznaků nemoci nebo jejich stabilizace
 • prevence rehospitalizace
 • podpora schopnosti nezávislého fungování
 • podpora schopnosti práce a studia


Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice

Projektový záměr dal vzniknout Centru komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice, které umožňuje rozvíjet schopnosti pacientů. Organizace Fokus získaly pro práci s klienty hovornu. V areálu nemocnice vznikly dvě nová tréninková pracoviště, jejichž výstavba byla podpořena finančním grantem Norských fondů ve výši 85 % celkové investice, a to včetně vnitřního vybavení.

 • Tréninkové centrum psychosociálních dovedností - B - Klášter
 • Tréninkové centrum manuálních dovedností a arteterapie - O - Uhelna


O - Uhelna Tréninkové centrum manuálních dovedností a arteterapie

Tréninkové centrum sociálních dovedností vzniklo stavební rekonstrukcí v II. NP. objektu B bývalého kláštera v areálu psychiatrické nemocnice. Nová pracoviště navazují na místnosti, které slouží v rámci následné péče k interaktivní vazbě mezi klienty a neziskovými organizacemi následné péče. Nově vznikly terapeutické aktivity:

 1. Tréninková prádelna
 2. Tréninková kuchyňka
 3. Terapeutický prostor pro individuální konzultace - 5 pracovišť
 4. Prostor pro komunitní setkávání - terapie
 5. Místnost pro trénink kognitivních funkcí


B - Klášter Tréninkové centrum psychosociálních dovedností

Tréninkové centrum manuálních dovedností vzniklo rekonstrukcí objektu O bývalého skladu uhlí. Původní jednopatrová budova byla přistavěna ve dvoupatrové rehabilitační pracoviště. Nově vznikly ergoterapeutické dílny a pracoviště:

1) Tělocvična

2) Dílna A - keramika a košíkářská technika

Dílna B - zpracování polymerových hmot, dílna voskařská a mydlářská

Dílna D - výroba papíru, tvorba šperků, grafika a lakýrnictví

Dílna C - zpracování textilu, řemeslné techniky, práce s hedvábím