Výčet partnerských aktivit v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice:


PRIMÁRNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCE

 • Pilotní projekt primární protidrogové prevence - Vzdělávací a výcvikové centrum pro Ústecký kraj
 • GRANT Finančních mechanismů EHP/Norska, CZ 0036 (Norské fondy).

Externí úroveň v sobě zahrnuje Regionální centrum prevence s hlavním zaměřením na vzdělávací aktivity v oblasti primární prevence. Hlavní cílová skupina jsou poskytovatelé primární prevence, odborná veřejnost. Spolupracujeme s krajskými autoritami, neziskovými organizacemi a externími přednášejícími. V rámci projektu běží odborné přednášky, workshopy a konference.

Nespecifická část na interní úrovni je zaměřená na zvýšení psychické odolnosti vůči rizikovému chování, zejména gamblingu a zneužívání alkoholu a drog. Cílovou skupinou jsou pacienti PNHoB. Program zahrnuje přednášky, workshopy a volnočasové aktivity typu divadelních představení, koncertů, uměleckých výstav či pacientského filmového klubu.

V poslední části, tzv. specifické, se zaměřujeme na prevenci vzniku duálních diagnóz u psychiatrických pacientů s nezávislou diagnózou. Cílovou skupinou jsou indikovaní pacienti se zvýšeným rizikem rozvoje závislosti na alkoholu, drogách, či gamblingu. Jedná se o cyklus edukativních přednášek a zážitkových seminářů konaných dvakrát týdně po dobu jednoho měsíce pod vedením psychologů. V přednáškové části získají pacienti teoretické informace o funkcích závislosti, během zážitkových seminářů si upevní své pozitivní životní hodnoty, posílí se ve svých rozhodnutích a cílech, natrénují si  asertivitu k obhájení zdravých postojů v rizikových životních situacích.
 

NÁSLEDNÁ PÉČE

Obsahem projektu je reintegrace a resocializace pacientů psychiatrické nemocnici, kteří jsou sociálně vyloučení ze společnosti a z trhu práce z důvodu závislého chování. Projekt si klade za cíl udržet následnou péčí pozitivní změny v chování a životním stylu pacientů, které získali během terapeutického procesu v psychiatrické nemocnici. Zaměřuje se na pozitivní ovlivnění jejich návratu do pracovního procesu a co nejplynulejšího zařazení do života mimo zdi nemocnice.

Projekt je realizován o. s. WHITE LIGHT I. (www.whitelight1.cz), které je certifikovaným poskytovatelem služeb v oblasti primární, sekundární a terciární prevence užívání psychotropních a návykových látek více jak 12 let. Partnerem projektu je Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, která získala 26.6.2009 akreditaci zdravotnického zařízení SAK ČR jako první psychiatrická nemocnice v ČR.

Projekt má podobu čtyřtýdenních bloků, které se pravidelně opakují. Zahrnuje profesní diagnostiku s psychologem a pracovní poradenství včetně nácviku psaní motivačního dopisu a životopisu. Součástí programu jsou také vzdělávací aktivity a motivační trénink, tyto aktivity jsou vedeny zkušenými lektory s důrazem na nácvik nových způsobů chování. Filozofie projektu se nese v duchu podpory zdravého životního stylu, minimalizace rizik spojených se závislostním stylem chování a podporou přebírání zodpovědnosti za kvalitu vlastního života. Konkrétní témata vycházejí z potřeb pacientů, věnujeme se např. prevenci relapsu, dluhovému poradenstvím, nácviku asertivního chování, odmítání, či řešení konfliktních situací. Účast na programu je dobrovolná, je umožněna pacientům v posledních fázích léčby.

Na vzdělávací a motivační program v psychiatrické nemocnici navazuje možnost podporované bydlení v chráněných bytech v Teplicích, které provozuje občanského sdružení White Light I. Součástí chráněného bydlení je také sociální, dluhové a pracovní poradenství, psychoterapeutický program a volnočasové aktivity.

Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31.03.2013.

 
  Fotografie z následné péče

Videozáznamy z Následné péče

Podívejte se naše videa, pořízená v rámci projektu Následná péče:


Identifikace projektu:

V roce 2005 byl podán Psychiatrickou nemocnicí Horní Beřkovice Pilotní projekt primární protidrogové prevence - Vzdělávací a výcvikové centrum pro Ústecký kraj. Tento projekt má dvě hlavní části, externí a interní. Na úrovni interní rozlišujeme ještě specifickou a nespecifickou část.

 • název projektu: Následná péče
 • číslo operačního programu: CZ 1.04
 • název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
 • číslo globálního grantu: CZ 1.04/3.1.02
 • název globálního grantu: Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • číslo prioritní osy: 4.3
 • název prioritní osy: Sociální integrace a rovné příležitosti
 • číslo oblasti podpory: 4.3.1
 • název oblasti podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb


esf eu oplzz big