Poskytování informací

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice (PNHoB) je povinna poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění (dále jako "zákon"). Tato povinnost se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 • úplné znění zákona k nahlédnutí zde (↗).


Oprávněný subjekt (žadatel)

Žádost je dle zákona oprávněna podat každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

 
Jak a kam podat žádost

Žádost se PNHoB podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Písemné podání lze učinit:

 • poštou na adresu: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ 411 85
 • e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • elektronicky datovou schránkou, ID datové schránky: 955jv5v
 • osobně na podatelně nemocnice v úředních hodinách


Náležitosti žádosti dle zákona

Zákonnými náležitostmi žádosti dle § 14 zákona jsou:

 1. ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona,
 2. fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště,
 3. právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa,
 4. je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Žádost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Neobsahuje-li žádost náležitosti podle bodu 1. a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle bodu 4., není žádostí ve smyslu zákona a žádost se odloží.

 

POSTUP VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Pokud žádost neobsahuje výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona. V případě že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, bude žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti PNHoB vyzván, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů, žádost bude odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti PNHoB vyzván, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude PNHoB rozhodnuto o odmítnutí žádosti.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti PNHoB, bude žádost odložena a tato skutečnost bude žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti sdělena.


Požadovaná informace bude poskytnuta ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění
.


Lhůtu pro vyřízení žádosti je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů. Závažnými důvody jsou:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel bude o prodloužení lhůty i o jeho důvodech informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.


Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud žádosti, byť i jen zčásti, nebude vyhověno, ve lhůtě 15 dnů bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.


Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání spolu se spisovým materiálem bude předloženo nadřízenému orgánu.


Stížnost na postup při vyřizování žádosti

Stížnost na postup při vyřizování žádosti je oprávněn podat žadatel,

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v ustanovení § 6 zákona,
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • nebo který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informací.


Stížnost je nutno podat písemně ve lhůtě do 30 dnů na adrese PNHoB
.

PNHoB předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti samo zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.


Hrazení nákladů

PNHoB je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. PNHoB je oprávněna vyžádat si i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

V případě, že PNHoB bude po žadateli požadovat úhradu dle věty předchozí, oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím