Sociální práce ve zdravotnictví je oblastí, kde se péče zdravotní prolíná s péči sociální a je nedílnou součástí léčebného a ošetřovatelského procesu. Řešení sociálních záležitostí hospitalizovaných pacientů je tedy hlavním posláním práce zdravotně sociálních pracovníků. Pacienti přijatí k hospitalizaci do psychiatrické nemocnice mají často závažné sociální problémy, které do značné míry souvisejí s jejich duševním onemocněním.

Zdravotně sociální pracovník posuzuje životní situaci pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace, provádí základní sociální anamnézu.

Zajišťuje sociálně-právní poradenství po celou dobu hospitalizace v nemocnici (otázky sociálního zabezpečení, rodinné, trestní a občanské právo, pracovně právní záležitosti, bytové, sociální péče a pomoc, hmotné zabezpečení a dávky).

Získává tak objektivní přehled o potřebách pacienta, snaží se zmírňovat negativní psychosociální faktory, které se mohou podílet na zhoršování jeho onemocnění a mohou ovlivňovat průběh nemoci. V souladu s léčebným záměrem a v rámci konzultací s ošetřujícím lékařem a terapeutickým týmem si stanoví plán sociální terapie. Zajišťuje kontakt s rodinou a osobní naléhavé záležitosti pacienta.

Napomáhá integraci pacienta do společenského prostředí, pokud takovou pomoc potřebuje pro chybějící psychické nebo fyzické schopnosti, pro narušené vztahy nebo jiné překážky. Spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, orgány státní správy, orgány sociálního zabezpečení, úřady práce, s dobrovolnými i charitativními organizacemi v regionu.

Při propuštění pacienta se v případě potřeby podílí na zajištění následné péče v odpovídajícím pobytovém sociálním nebo zdravotně-sociálním zařízení a v ambulantních podmínkách, doporučuje sociální a terénní služby v dané lokalitě.

Pomáhá pacientům při podávání podnětů, odvolání, oznámení a dalších žádostí. Podílí se na dalších terapiích (edukace, psychoterapeutické aktivity, resocializační a aktivizační programy).

  • seznam členek týmu sociálních pracovnic k zobrazení zde.